×
Kurumsal

Kurumsal Söylev

Ey yeryüzünde binlerce yıldır anıtlardan kitabelere, cilt cilt kitaplara hikâyelerle, destanlarla yazılmış geçmişin varisi ve geleceğin şahidi insanlık;


Yeryüzü yaşanmaz bir bataklığa döndü ve kirlenen ellerle beşeri ihtirasın kuşattığı dünya adaletten yoksun kaldı.. Unutma, daha önce de insanlığı karanlığa gömmek için çalışanlar, evrenin sahibi Allah’ın nimetleri ile böbürlenenler, hatta ilahlık iddiasında olanlar vardı…


Ey insanlık; tohuma durmuş dünya tarlasında, alemin sahibi yaratıcının emriyle kulluğun gerekleri yerine, geminden kurtulmuş küheylan edalı nefsinin esaretiyle, neden limiti olmayan hırs ekersin. Geçmişten bugüne hırs ekenler desise biçtiler. Öfke ekenler kavga biçtiler. Kin ekenler düşmanlık biçtiler. Dünyaya dair sınırsız arzularıyla, zulüm, haksızlık ve gayrimeşruluk ekenler kötülük ve mutsuzluk biçtiler.


Diğer taraftan insanlık ve kâinatın sahibinin yeryüzünü her yönüyle imara açtığı insanlığın atası Hz. Âdem’den (a.s) ahlak ve irfanın edeple timsali evrenin efendisi Hz. Muhammed’e (s.a.v ) binlerce elçiye şahitlik eden bilimi irfanla ören ilmin, hakikatle vücut bulduğu gönül erleri de var oldular.


Belli ki ilmin ve irfanın ziyasını taşıyan yeryüzünün elçileri ve bu kutlu davanın geçmiş hizmet erleri geceye gurup eden güneşler gibi ebedi âleme göç ettiler. Fakat yeniden doğacak güneşlerin muştusu sabahlar gibi o elçilerin hayat pınarları, ilmin membaından beslenen varisleri var.


Onlar ilmi vasıtaların ister dünyaya isterse metafizik âleme ait olanlarına nispetle bilim ya da felsefe ile açıklanmış tümünü kuşatan kültürün, asırlardır önderleri ve yeryüzünde insanlığın gelişimi adına rehberleridir. Bilim ve teknolojinin ilham kaynaklarıdır.


Onlar akrabadan başlayan hısımlığı, komşulukla, kardeşlik ve dostlukla geliştiren farklı kültürlerle halklara taşıyan etnik kimliğin ayırıcı değil birleştirici, ötekileştirici değil kuşatıcı zenginlik olduğunu benimseyen barış sevdalıları olarak inanç farklılıklarının sosyolojik gerçeğine saygıyla yeryüzünün daha yaşanabilir olacağını idrak etmişlerdir.


Onlar mezhep farklılıklarının, algının en güzel biçimde yansıtıldığı din kültürünün zenginliği ve kolaylaştırıcı unsuru olduğuna kanaatle iman-ı kâmil sahibi şahsiyetlerdir. Onlar insanlığın karakter yapılarından doğan manevi özelliklerini farklı cemiyetlerin hüviyetlerine muhabbetle yansıtarak, meşreplerin dostluk zincirlerini genişleteceği gerçeğini bizzat yaşayarak örnek olmuşlardır.


Onlar hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmada insanlığa hizmeti deruhte edip, yarın ölecekmiş gibi kulluk ve duayı insanlık için ikâme ederler. Onlar komşusu açken tok yatanı kendinden kabul etmeyen anlayışı egemen kılarak yoksullukla mücadelede, merhamet sahibi yürekleri çoğaltmış ve yardımlaşmayı yüceltmiştir.


Onlar hak ve hakikatin yeryüzünde benimsenmesi için irşada memur olmuş, insanlığı kötülükten alıkoyup iyiliğe çağrıyı şiar edinmişlerdir. Bir harf öğretenin hakça karşılığının kırk yıl kölelik olduğunu teşbihle her çağda eğitimin, bilimin, yeniliğin ve teknolojik gelişimin temsilcisi olarak, saygın evrensel ticaret ahlakını tüm dünyaya yaymış doğruluk ve dürüstlüğü temsille asırlardır adaletin tecellisine çalışmışlardır.


Ey insanlık, artık senin için de geçmişin ihtiras hamallığından kurtulup iyilik ve güzelliklere kapı açmak vaktidir. El ele yürek yüreğe kutsal bir davaya hizmetle, yeryüzünde zulmün ve haksızlığın düşmanı olup adalet dağıtan tarihimizin ve medeniyet tasavvurumuzun şükran-ı nimeti ecdadımızın hayra çığır açan her işini alkışlayacak, duayla yâd edeceğiz. Örnek aldığı ruhun yeniden doğuşuyla iş dünyasında yükselerek örnek olacağız. Referans aldığımız davanın darü’l bekaya taalluk eden şuurunu yeryüzünün her karışına taşıyacağız.


Birbirinden farklı millet ve kavimleri aynı ideal davada buluşturan kutsal bir yolculuğa çıkmanın bilinciyle;


Helalin irşadını misyon edinecek, hakça alışverişin kılavuzu olacağız.


Gür bir sesle, hep birlikte imkansızı kovacak ve imkan sunacağız.


Kapitalizm bataklığından hakkı üstün tutan yolculuk için, dostça saran elleri tutup, faizsiz kazanca çığır açacağız.


İş dünyasında buluşmanın adı ÖNSİAD ile dünyanızı değiştiren dokunuş olup birlikte büyüyeceğiz.


Işıldayın diye işinize can katan, sizi biz yapan değer ÖNSİAD, “YENİ TÜRKİYE’ nin Yeni Yüzü” ve “Marufu Tercih Rehberi” olacak.


Ve başarının birliğinde, zirveye uzanan yolda, zaman geçse de adınızı yaşatacağız…


İş Dünyasına atılan imzayla örnek ve önder olacağız…


Birlikte kazanmak ve yürekten paylaşmak için, Ö N S İ A D…

ÖNSİAD

ÜYE FİRMALARIMIZ VE FAALİYET ALANLARI